ÁSZF

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) a

testszobrasz.hu

online áruház (a továbbiakban: Webshop) használatához

 

ÁSZF Letölthető PDF fájl

A Webshop üzemeltetőjének adatai:

Üzemeltető: AZ-EGY-EREJE Kft.

Székhely: HU-1114 Budapest, Eszék u. 4/b. 1.1.

Adószám: 26167534-1-43

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató:      Raiffeisen bank

Pénzforgalmi számla száma: 12011148-01617602-00100004 

Telefonszám: (1) 817 0060

E-mail:

weboldal: www.testszobrasz.hu

 

A Webshop használata 

Termékek 

A Webshopban a TestSzobrász Műhely javaslata alapján bekerülő termékek találhatók meg. A vásárlás megkönnyítésére valamennyi termék mellett fel vannak tüntetve a termék lényeges jellemzői, a termék bruttó ára HUF-ban.

Hogyan veheti igénybe szolgáltatásainkat?

A Webshopban forgalmazott termékek között bárki tud böngészni, ehhez regisztráció nem szükséges.

A Webshopban szereplő termékek megrendelését e-mailben is megteheti. Regisztráció ebben az esetben nem szükséges, mintahogy a Webshopban történő rendelés esetén sem szükséges. 

• Online bankkártyával a Barion és PayPal rendszeren keresztül történő fizetés lehetséges

• Személyes átvétel nem lehetséges

• A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után a Paypal, illetve a Barion weblapjára irányítjuk, ahol a jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál PayPal vagy “Kártyás fizetés" felirat melleti jelölögomb kiválasztásával, majd a válsztott szolgáltató szerverén a megfelelő adatok megadásával elvégezzék a fizetést. Mindekét szolgáltató a VISA, VISA Electron, MasterCard, és AmericanExpress típusú kártyákat fogadja el. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

• Sikeres fizetést követően a vásárlás megvalósul.

• Bankkártyás fizetés esetén kizárólag a kártyatulajdonos nevére szóló számlát tudunk kiállítani. A megrendelő csak a kártyatulajdonos lehet.

 

Vásárlás a Webshopban

Jogi háttér: 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályainak rendelkezései az irányadók, különös tekintettel a következő jogszabályokra:

1 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,

2 a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

3 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

4 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

5 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,

6 a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet,

7 a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

 fogyasztó elállási jogával, valamint a kellékszavatossággal, jótállással kapcsolatos legalapvetőbb rendelkezések, a hivatkozott 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a termék megvásárlására irányuló szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Webshop üzemeltetőjéhez, az AZ-EGY-EREJE Kft. részére (emailen: , telefon: (1)817 0060, cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.).

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: AZ-EGY-EREJE Kft. (cím lásd fent)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra (AZ-EGY-EREJE Kft., 1118 Kelenhegyi út 7-9.) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. Utánvételes vagy portós küldeményeket nem áll módunkban átvenni.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

1 Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön AZ-EGY-EREJE Kft. (továbbiakban Vállalkozás) hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vállalkozás felhívja a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az AZ-EGY-EREJE Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2 Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Webshop által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék Webshop általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben (itt: Webshop) gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) (itt: Webshop) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) (itt: Webshop) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) (itt: Webshop) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Webshop felhívja a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Webshopzal szemben érvényesítheti.

Gyakorlati tudnivalók

Megrendelés, vásárlás: 

Valamennyi termék mellett található egy Kosárba teszem gomb, melyre rákattintva a terméket a felhasználó virtuális bevásárló kosarába helyezheti, ezzel kezdeményezheti a vásárlást. Az oldal jobb felső sarkában lévő Tovább a kosárhoz feliratú gomb menyomásával folyamatosan nyomon követhető a kosarában található termékek mennyisége és értéke, ahol a kosár tartalmát is módosíthatja.

A kosárban lévő termékek megrendelése, fizetése a Tovább a pénztárhoz gomb megnyomásával indítható el. A következő oldalon láthatók a kosárba helyezett tételek és azok összege.

Következő lépés a vásárló adatainak megadása után a Szállítási mód alapértelmezett - Ingyenes szállítás - tudomásulvételét követően a Fizetési mód kiválasztása:

- PayPal, vagy 

- Kártyás fizetés (A Webshopon keresztül online bankkártyával).

Bankkártyás fizetés esetén kizárólag a kártyatulajdonos nevére szóló számlát tudunk kiállítani. A megrendelő csak a kártyatulajdonos lehet.

Megrendelés leadásával fejezheti be a vásárlást, megrendelést.

Ezt követően a rendszer átnavigálja kiválasztott fizetési szolgáltató weboldalára.Az Ön által adott megbízás az Ön részéről visszavonhatatlan és nem módosítható fizetési megbízásnak minősül, amely megbízás alapján, sikeres tranzakció üzenet esetén, az Ön fizetőkártyáját kibocsátó bank a tranzakció összegével megterheli a kártyát.

Rendelés visszaigazolása

A Webshopban sikeresen leadott rendelésről e-mailben tájékoztatjuk. Az e-mail tartalmazza a rendelés valamennyi részletét: a rendelés időpontját, a megrendelt tételeket, szállítási és számlázási címet, a fizetés és az átvétel módját. Kérjük, a visszaigazoló e-mailt a megrendelés teljesítéséig őrizze meg.

Rendelés kiszállítása

A megrendeléseket a FOXPOST csomagszállító szolgálattal a vásárló lakcíméhez legközelebb eső csomagautomatába küldjük a rendelésfelvételtől számított 10 napon belül ingyenesen.

Elállás joga

A fentebb hivatkozott 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, valamint a jelen ÁSZF-nek az elállásról szóló, a Kormányrendeleten alapuló tájékoztatása az irányadó.

Ügyfélszolgálat

A Webshopban szereplő termékekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati információkért az alábbi elérhetőségek egyikén veheti fel velünk a kapcsolatot. (emailen: , telefonon: (1)817 0060, levélben: 1114 Budapest, Eszék utca 4/b.). Az esetleges vásárlói panaszokat a lehető leggyorsabban kivizsgáljuk, s az eset körülményeihez képest haladéktalanul megtesszük a szükséges intézkedéseket.

Az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszoljuk és intézkedünk annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás indokolni köteles. A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetére tájékoztatjuk, hogy panaszával a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: 
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Adatvédelem és adatkezelés

Törvényi háttér

AZ-EGY-EREJE Kft. az adatkezelő tevékenységét az alábbi törvényi szabályozásoknak megfelelően végzi: 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint

• a Magyarországon az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény.

 Az adatkezelés elvei 

AZ-EGY-EREJE Kft., mint a testszobrasz.hu weboldal üzemeltetője tiszteletben tartja az egyének személyes szabadsághoz, ezen belül pedig különösképpen a magánélethez való jogát, s ennek megfelelően kezeli a tudomására jutott személyes adatokat.

AZ-EGY-EREJE Kft. a hivatkozott törvényekben leírtaknak megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy a testszobrasz.hu weboldalon a Webshop fogyasztóinak bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Ezeken túlmenően minden egyes adatfelvétel alkalmával felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.

AZ-EGY-EREJE Kft., a személyes adatokat kizárólag akkor tárolja, ha az érintett személy ahhoz hozzájárul. A hozzájárulás megadottnak tekintendő, ha a látogató a Webshopban bejelöli az Általános Szerződési Feltételeket elfogadását.

AZ-EGY-EREJE Kft., a megadott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek csak a megrendelések teljesítéséhez adja át.

Ön mint felhasználó tudomásul veszi, hogy adatszolgáltatása önkéntes és határozatlan időre szól, azzal, hogy írásban bármikor visszavonhatja.

AZ-EGY-EREJE Kft., vállalja, hogy az adatok feldolgozása során mindvégig szem előtt tartja a következő alapelveket:

• az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szerzi be és dolgozza fel;

• az adatokat csak meghatározott és törvényes célokra tárolja, attól eltérő módon nem használja fel;

• az adatok tárolásuk céljával arányban állnak, annak megfelelnek, s azon nem terjedhetnek túl;

• az adatok tárolási módja olyan, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé;

• a tevékenység nem terjedhet ki különleges adat (faji eredetre, politikai véleményre, vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre és a szexuális életre vonatkozó adatok) gyűjtésére és annak gépi feldolgozására;

• az adatkezelés során korlátozás nélkül használható általános és egységes személyazonosító jel alkalmazására nem kerül sor. AZ-EGY-EREJE Kft., megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok műszaki védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására;

• az adatkezelő kijelenti, hogy a felhasználó által megadott minden adatot, információt, tényt bizalmasan kezel, de fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a vásárlóval szemben a vásárlással összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel, úgy személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja;

• felhasználói számára az adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy azokat törölhessék;

• az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülhetnek felhasználásra;

• az adatkezelő gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a vásárlókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak;

• az adatkezelő vállalja, hogy a regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet.

• adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén;

• az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, amely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

Adatok továbbítása

A fentieken kívül AZ-EGY-EREJE Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy az adatokkal való visszaélések megelőzése érdekében a kezelésében álló személyes adatokat az érintett személy beleegyezése nélkül harmadik fél számára nem adja ki, kivéve a megvásárolt termék kiszállításához szükséges információk átadását a FOXPOST csomagszállító részére. AZ-EGY-EREJE Kft., adatvédelmi kötelezettségei a hozzá beérkezett, valamint a szerverein tárolt adatokra és azok kezelésére vonatkoznak. Mivel a jelenlegi körülmények között világszerte az interneten keresztül történő adatátvitel jelentős része titkosítás nélkül zajlik, AZ-EGY-EREJE Kft., nem vállalhat garanciát arra, hogy az adatok szerverre való elküldése során az adatokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

A vásárló az online vásárlás során feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, ezen belül az adatvédelmi rendelkezéseket elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az ÁSZF jogi jellege 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Webshopot üzemeltető AZ-EGY-EREJE Kft., (a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a testszobrasz.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházán (a továbbiakban: Webshop) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

A Webshopban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

A Webshop szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni. , amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. Erre való tekintettel a személyesen, szaküzletben történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek.

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

Ügyfélszolgálat:

Cím: AZ-EGY-EREJE Kft.

Postacím: 1118 Budapest, Kelenhegyi utca 7-9.

Telefonszám: (1)817 0060,

E-mail:

Weboldal: testszobrasz.hu

Nyitvatartás: Szerda-Csütörtök 9.00-19.00